• Wysoki kontrast
 • Zmień rozmiar czcionek

  Deklaracja dostępności (aktualizacja 27.03.2024 r.)
  Zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.spzoz-przychodnia.pl
  Data publikacji strony internetowej 2010-01-27
  Data aktualizacji strony internetowej 2024-03-27

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  1. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.
  2. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  4. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • możliwość zmiany na wersję czarno białą,
  • możliwość zmiany kontrastu na negatyw
  • możliwość włączenia podkreślenia odnośników,
  • możliwość pogrubienia czcionki,
  • wyróżnienie odnośników,
  • przechodzenie między elementami za pomocą klawisza TAB, TAB+Shift

  Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Bartosz Dejna sekretariat@spzoz-przychodnia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 775 44 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Informacja na temat procedury
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 21, 83-200 Starogard Gdański, lub złożyć skargę pod adresem e-mail: sekretariat@spzoz-przychodnia.pl Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl

  Dostępność architektoniczna
  Budynek znajdujący się przy ul. Gen. Józefa Hallera 21 w Starogardzie Gdańskim

  1. Wejście do budynku od ul. Hallera 21, dostępna winda dla osób z niepełnosprawnością.
  2. Stanowisko w rejestracji wyposażono w mobilną pętlę indukcyjną ułatwiającą słyszenie posiadaczom aparatów słuchowych.
  3. Dostępny jest podjazd dla wózków dla osób z niepełnosprawnością.
  4. Przed Przychodnią znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  5. Piętra wyposażono w krzesła ewakuacyjne zamontowane przy windach.
  6. Obiekt chroniony całodobowo.
  7. Brak osoby posługującej się językiem migowy.
  8. Zastosowano żółte linie demarkacyjne przy Rejestracji.
  9. Zastosowano słupki odgradzające z taśmą, wyznaczające dojście do miejsca rejestracji
  10. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.
  11. Winda ułatwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością.
  12. W windzie zamontowano panele ze znakami alfabetu Braille’a.
  13. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.
  14. Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm.
  15. Wydzielone są toalety dla osób z niepełnosprawnością.

  Budynek znajdujący się przy ul. Ks. Bpa Dominika 8 w Starogardzie Gdańskim

  1. Wejście znajduje się na parterze, brak barier dla osób z niepełnosprawnością.
  2. Stanowisko w rejestracji wyposażono w mobilną pętlę indukcyjną ułatwiającą słyszenie posiadaczom aparatów słuchowych.
  3. Obiekt chroniony całodobowo.
  4. Brak osoby posługującej się językiem migowy.
  5. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.
  6. Drzwi i przejścia posiada minimalną szerokość 90 cm.
  7. Wydzielone są toalety dla osób z niepełnosprawnością.

  Budynek znajdujący się przy os. 60-lecia ONP Nr 14 w Starogardzie Gdańskim

  1. Wejścia znajdują się na osiedlu 60-lecia na parterze bez barier.
  2. Stanowisko w rejestracji wyposażono w mobilną pętlę indukcyjną ułatwiającą słyszenie posiadaczom aparatów słuchowych.
  3. Dostępny jest wjazd dla wózków dla osób z niepełnosprawnością.
  4. Obiekt chroniony całodobowo.
  5. Brak osoby posługującej się językiem migowy.
  6. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.
  7. Drzwi i przejścia posiada minimalną szerokość 90 cm.
  8. Wydzielone są toalety dla osób z niepełnosprawnością.

  Budynek znajdujący się przy Al. Wojska Polskiego 27 A w Starogardzie Gdańskim

  1. Wejście umiejscowione na parterze.
  2. Dostępny jest podjazd dla wózków dla osób z niepełnosprawnością.
  3. Stanowisko w rejestracji wyposażono w mobilną pętlę indukcyjną ułatwiającą słyszenie posiadaczom aparatów słuchowych.
  4. Obiekt chroniony całodobowo.
  5. Brak osoby posługującej się językiem migowy.
  6. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.
  7. Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm.
  8. Wydzielone są toalety dla osób z niepełnosprawnością.

  Pozostałe informacje
  Data sporządzenia deklaracji 2020-12-22.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek
  w Starogardzie Gdańskim.
   Skip to content