• Wysoki kontrast
 • Zmień rozmiar czcionek

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, iż:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim, ul. Generała Józefa Hallera 21, 83-200 Starogard Gdański  (dalej: SPZOZ).

 1. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania SPZOZ, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i realizowania innych obowiązków prawnych. Obowiązki te określa
  w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO) – „obowiązek prawny” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”,
 • zapewnienia realizacji praw pacjentów, w szczególności w zakresie udzielania informacji lub dokumentacji medycznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes” oraz „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaniem działalności leczniczej lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń szczegółowo określa Kodeks cywilny.
 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) oraz ograniczenia przetwarzania. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania

Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i stanowi warunek świadczenia usług przez SPZOZ.

 1. Profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Skip to content